Foreningens navn: Dansk Cabby Club og Venner
Stiftet: 27-03-2004.
Adresse: Den til enhver tid siddende formands.

Vedtægter
Foreningens navn er Dansk Cabby Club og Venner.
§ 1   

Klubben er selvstændig, uafhængig og styres efter egne vedtægter og bestemmelser.

§ 2   

Foreningens formål er:
at samle Cabby ejere omkring fælles aktiviteter.
at arrangere mindst 1 træf pr. kvartal foruden generalforsamlingen, hvor medlemmerne kan mødes og udveksle erfaringer vedrørende Cabby campingvogne og autocampere.
at skabe kontakt og samarbejde med Cabby klubber i andre lande.
at udgive et nyhedsbrev mindst 2 gange om året.

§ 3    

Medlemmer af foreningen:
Alle der ejer en Cabby campingvogn eller en Cabby autocamper kan blive medlem af Dansk Cabby Club.

Hvis et nuværende medlem skifter til andet vognmærke/-fabrikat, af den ene eller anden årsag, kan man bibeholde

medlemsskab af Dansk Cabby Club.

Der kan afgives 1 stemme pr. voksen person (maks. 2 stemmer/vogn).

Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens gældende vedtægter og regler.

Medlemmerne er også forpligtet til at følge gældende ordensregler for campingpladser.

Klubben er ikke ansvarlig for skader, som medlemmer måtte påføre sig selv eller andre ved klubbens arrangementer.

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem, som har ydet en særlig indsats for Dansk Cabby Club, kan udnævnes til æresmedlem.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

Foreningen er upolitisk.

Foreningen hæfter kun med sin formue.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.


§ 4
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært hvert år i første kvartal og indkaldes via medlemmernes mail-adresse af bestyrelsen, med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Bestyrelsens beretning.

Godkendelse af regnskabet (i henhold til § 7).

Fastsættelse af kontingent (i henhold til § 7).

Indkomne forslag (i henhold til § 6).

Valg til bestyrelsen (i henhold til § 5).

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (i henhold til § 5).

Valg af 2 revisorer (i henhold til § 5).

Valg af 1 revisorsuppleant (i henhold til § 5).

Eventuelt.

 

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Suppleanter samt revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv.

Suppleanten sidder valgperioden ud for det udtrædende bestyrelsesmedlem.

Medlemmer som opstiller til bestyrelsen, skal inden godkendelse og afstemning, gøre medlemmerne opmærksom på

personoplysninger og eventuel habilitetsforhold.

Lige år vælges:

Formand.

Bestyrelsesmedlem.

Ulige år vælges:

Kasserer.

Bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem.

 

§ 6

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7

Kassereren fører regnskabet.
Der oprettes bank/girokonto i klubbens navn.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer.

Årsregnskabet udarbejdes og overgives til revisor senest 4 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, og revisoren skal have tilendebragt sin revision eller vurdering senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.

Regnskab fremlægges i revideret og underskrevet stand til godkendelse på den årlige generalforsamling.
Revisorerne kan lave uanmeldt revision.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og den varetager foreningens daglige arbejde og administrerer midlerne i henhold til vedtægterne og efter de af generalforsamlingen angivne retningslinjer.

§ 8

Bestyrelsen er forpligtiget til at føre et medlemskartotek samt optage referater fra alle møder.

Referater er offentlige.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog minimum et møde i kvartalet.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et møde indkaldt med 8 dages varsel.

Formanden og kasserer tegner foreningen i fællesskab.
Beløb over 1000,00 kr. skal godkendes af bestyrelsen.

Der ydes ingen løn, honorar eller andet vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller revisor, kasserer, formand.

Alle beslutninger vedtages med minimum 3 stemmer.

§ 9

Såfremt 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker, eller et flertal i bestyrelsen ønsker det, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter tidligst 3 uger og højst 4 uger, hvor de fremmødte er beslutningsdygtige ved simpelt flertal.

§ 10

Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt der er 2/3’s flertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

§ 11

Ved manglende indbetaling af kontingent senere end 30 dage fra forfaldsdato, betragtes medlemskabet som ophørt.

Hvis nogle medlemmer ude omkring, på møder og generalforsamling viser utilbørlig opførsel, der kan skade DANSK CABBY KLUB´s interesser og omdømme, kan bestyrelsen irettesætte eller ekskludere medlemmet.

Eksklusionen skal godkendes af den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§ 12

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer beslutter dette på en ordinær generalforsamling.
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt på den ordinære generalforsamling, kan opløsning af foreningen ske ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 13

Opstilling til bestyrelsespost kan kun ske ved personlig fremmøde eller skriftligt tilsagn om at modtage valg eller genvalg.

Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

På opfordring kan forlanges skriftlig afstemning

§ 14

I tilfælde af foreningens nedlæggelse skænkes resten af formuen til velgørende formål, som vedtages af bestyrelsen, men der tilstræbes at have så få midler som muligt.

§ 15

Ved udmeldelse har medlemmerne ingen økonomiske krav.
Udmeldelse kan ske til enhver tid.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling, 13. maj 2006.
Ændring af §3 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 21. marts 2009.

Ændring af §5 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 26. marts 2011.

Ændring af §4 og §5 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 16. marts 2013.

Ændring af §2 og §3 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 25. marts 2017.

Ændring af §3 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 17. marts 2018.

Ændring af § 14 - vedtaget på ordinære generalforsamling, 16. marts 2019.